Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia

KOMUNIKAT z dnia 15 marca 2019r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej z wyznaczonego punktu poboru wody – budynek Gminnego Zakładu Komunalnego, Kobylec 64a, 32-700 Łapanów przez przedstawicieli PPIS w Bochni w dniu 5 marca 2019r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Trochlorometan (chloroform), która wyniosła 0,037 mg/l (wartość dopuszczalna 0,030 mg/l).

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem chloroformu i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa pod warunkiem, że zawartość chloroformu w wodzie do spożycia produkowanej przez Stację Uzdatniania w Chrostowej nie przekroczy poziomu 0,041 mg/l.

Trichlorometan (chloroform) jest związkiem powstającym w wyniku reakcji zachodzącej między halogenami wprowadzanymi do wody w celach technologicznych lub dezynfekcyjnych. Jest wchłaniany po wprowadzeniu drogą doustną, poprzez inhalację lub przez skórę, a w organizmie może powstać kilka przejściowych metabolitów, których ilość zależy od gatunku i płci. Chloroform ma szczególne znaczenie dla zdrowia konsumentów z uwagi na to, że długotrwała ekspozycja może powodować zmiany w nerkach, wątrobie, tarczycy.

Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu jako zarządca obiektu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody pochodzącej z niniejszego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa zaopatruje w wodę gminę Łapanów, Strefę Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w gminie Bochnia oraz miejscowość Zagórzany w gminie Gdów.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Źródło: Strona Gminy Łapanów

Komentowanie jest wyłączone.